????? ????? ?????????

информация

Порядок користування вагонами і контейнерами

Витяг із Правил користування вагонами і контейнерами
(ст.119-126 Статуту залізниць України)

Облік часу користування вагонами і контейнерами та нарахування плати за користування ними провадиться на станції відправлення та призначення за “Відомістю плати за користування агонами (контейнерами)” форми ГУ-46 (додаток 1), яка складається на підставі “Пам’яток про користування вагонами (контейнерами)” форми ГУ-45 (додаток 2), “Актів про затримку вагонів” форми ГУ-23а (додаток 3), “Актів загальної форми ГУ-23” (додаток 6).

Відомості плати за користування вагонами (контейнерами) складаються на вагони, що подаються під навантаження та вивантаження, є документами обліку часу перебування вагонів у пунктах навантаження та вивантаження та на під’їзних коліях і містять розрахунки платежів за користування вагонами, за маневрову роботу та за подавання й забирання вагонів. ( Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв’язку N 540 ( z1142-05 ) від 12.09.2005 )

Відомості плати за користування вагонами (контейнерами) мають підписуватися начальником станції і вантажовласника щоденно або в періоди пред’явлення їх станцією до розрахункового підрозділу, що встановлюються начальником залізниці.

У разі непогодження даних, зазначених у відомості, представник вантажовласника зобов’язаний підписати відомість іззауваженнями.

Відомість плати за користування вагонами (контейнерами) складається у трьох примірниках – два для залізниці і один для вантажовласника, окремо для вагонів і для контейнерів.

Час користування вагонами обчислюється з моменту їх передачі вантажовласникові до моменту їх фактичного прийняття від вантажовласника.

Час передання вагонів залізницею вантажовласнику, а також вантажовласником залізниці зазначається у Пам’ятці про користування вагонами, яка оформляється після закінчення

приймально-здавальних операцій. ( Абзац шостий пункту 4 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв’язку N 540 ( z1142-05 ) від 12.09.2005 )

Пам’ятка підписується відповідальною особою станції і вантажовласника. Про закінчення вантажних операцій і готовність вагонів до забирання локомотивом залізниці вантажовласник повинен повідомити станцію. Спосіб повідомлення встановлюється в договорі про експлуатацію під’їзної колії (договором про подавання та забирання вагонів). У повідомленні робиться відмітка про час його передачі та прийняття, вказуються прізвища працівників вантажовласника і станції, які його передали та прийняли. У всіх випадках повідомлення про подавання вагонів повинно передаватися станцією не пізніше ніж за дві години до їх подавання. Вантажовласник повинен призначити для приймання і передачі повідомлень працівників; їхні прізвища та номери телефонів надаються начальнику станції. Повідомлення про час подавання порожніх вагонів під навантаження не потребується, якщо вони використовуються для подвійних операцій.

Для запису повідомлень на станції ведеться “Книга повідомлень” (додаток 7).

Облік часу користування контейнерами здійснюється за Пам’ятками про користування контейнерами форми ГУ-45к (додаток 8). ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв’язку N 540 ( z1142-05 ) від 12.09.2005 )

Термін користування вагонами, що подаються залізницею, обчислюється не раніше часу, зазначеного у повідомленні. У разі подавання вагонів без повідомлення, початок часу користування ними обчислюється після закінчення передбачених Правилами користування вагонами і контейнерами двох годин.

У разі подавання вагонів із запізненням, після часу, зазначеного у повідомленні, час користування обчислюється з моменту фактичної подачі, якщо запізнення не перевищує двох годин.

У разі запізнення понад дві години вагони вважаються поданими без повідомлення. Про зарахування для подвійних операцій (розвантаження одержувачем та наступне навантаження вагона цим же одержувачем) у графі 14 “Примітки” Відомості плати за користування вагонами (контейнерами) робиться відмітка “Подвійна операція”. ( Абзац вісімнадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв’язку N 540 ( z1142-05 ) від 12.09.2005 )

( Абзац дев’ятнадцятий виключено на підставі Наказу Міністерства транспорту та зв’язку N 540 ( z1142-05 ) від 12.09.2005 )

На станціях та під’їзних коліях із значним обсягом вантажної роботи облік часу користування вагонами та нарахування плати за користування ними повинен провадитися з використанням персональних електронних обчислювальних машин за спеціально розробленою програмою.